Уведомление за поверителност

Ние, „ВЕЛПА 91“ АД, ЕИК 104004627, гр. Стражица 5150, ул. „Гладстон” № 36, община Стражица, България (Компанията ни), в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент за защитата на данните (GDPR, Регламент (ЕС) 2016/679), в сила от 25 май 2018 г. и Закона за защита на личните данни, в сила от 01.01.2002 г., се ангажираме да осигурим съответствие с законодателството на ЕС и Р. България по отношение на обработването на личните данни и защитата на „правата и свободите“ на лицата, чиито лични данни ние обработваме, предвид което Ви предоставяме настоящата информация.

Какво са лични данни?

Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като:

Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Този документ се отнася до Вас, в качеството Ви на наш КОНТРАГЕНТ, КАНДИДАТ ЗА РАБОТА, ПОСЕТИТЕЛ в предприятията на съвместни администратори, както и ПОТРЕБИТЕЛ на нашата интернет страница www.velpa91.com

А. ПОВЕРИТЕЛНОСТ на данните на наши КОНТРАГЕНТИ – физически лица и физическите лица, представители (законови, по пълномощно и лица за контакт, т.н.) на контрагенти.

Личните данни, които събираме и обработваме: Във връзка и по повод възникване и съществуване на правоотношения с нашите Контрагенти, ние обработваме техни лични данни когато са физически лица, еднолични търговци, както и лични данни на техните представители (законови, по пълномощно, лица за контакт, т.н.), такива като (категория лични данни, описание): гражданско състояние (до три имена, ЕГН/дата на раждане), данни за контакт (тел., ел.поща, адрес); заемана длъжност или позиция.

Източник: Горните лични данни получаваме от Вас, лично, както и от наличните публични регистри.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за законни цели, такива като: установяване на представителна власт на контрагент, сключване и надлежно изпълнение на договор, активна/пасивна защита по правни претенции, осъществяване на директен маркетинг (оферти и маркетингови предложения).

Основанията, които ни дават право да обработваме Вашите данни: обработването е необходимо за реализиране на договорните ни правоотношения с контрагента който сте или когото представлявате, както и е необходимо за целите на легитимния ни интерес от надлежно установяване и упражняване на представителна власт (по ЗЗД и ТЗ). За целите на осъществяване на директен маркетинг с наши дълготрайни клиенти за предоставяне на продукти/услуги от основната ни продуктова гама, обработването се основава на наш легитимен интерес, а в останалите случаи на директен маркетинг ние ще поискаме от вас допълнително съгласие. Вие сам можете да дадете такова съгласие ТУК (линк към деккл.)

Период и начин на съхраняване на данните: Ние ще съхраняваме Вашите лични данни през целия срок на съществуване на правоотношението, след което данните се архивират до изтичане на давностните срокове за търсене на отговорност от/към субекта и/или от публичен орган във връзка с правоотношението (5 години в общия случай), освен ако специален закон не изисква друго.

Б. ПОВЕРИТЕЛНОСТ на данните на КАНДИДАТИТЕ ЗА РАБОТА на „Велпа-91” АД

Личните данни, които събираме и обработваме: в случай, че кандидатствате за работа при нас, е необходимо да ни предоставите Ваши лични данни, такива като (категория лични данни, описание): гражданско състояние (три имена, ЕГН, постоянен адрес и настоящ адрес); данни за контакт (тел., ел.поща); образование (образование, степен, професионални познания и др.); трудов стаж и опит, както и други относими данни, които сами решите да ни предоставите.

Източник: Горните лични данни получаваме от Вас, лично.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за законни цели, такива като: преценка дали отговаряте на изискванията за съответна вакантна позиция и дали сте най-подходящият кандидат за нея. Предоставянето на Вашите лични данни съгласно посоченото в обявата за работа е задължително условие за участие в процедура за подбор. В случай че не ни предоставите някоя от изисканите категории лични данни, това може да ни попречи да анализираме Вашата кандидатура с оглед изискванията за съответната позиция, в резултат на което може да преценим, че не сте подходящ за нея. Ако сте ни предоставили повече лични данни, отколкото е посочено в обявата за работа, моля имайте предвид, че ние няма да обработваме тези категории лични данни извън тяхното съхранение като част от документите, които сте подали при кандидатстване. В случай че не кандидатствате по повод конкретна обява за работа, ние ще обработим личните Ви данни, които сте ни предоставили, само доколкото е необходимо за целите на текуща процедура по подбор.

Основанията, които ни дават право да обработваме Вашите данни: обработването се основава на Вашето изрично съгласие.

Период и начин на съхраняване на данните: Личните Ви данни ще се обработват до приключване на процедурата по подбор на персонал за позицията, за която е подадена съответната кандидатура, и ще се съхраняват за не повече от 6 (шест) месеца след приключване на процеса по подбор за тази позиция. При наличие на изрично и доброволно писмено съгласие от Ваша страна, което позволява данните Ви да бъдат обработвани за по-дълъг период (напр. за участие в бъдещи процедури по подбор на персонал), личните данни ще се съхраняват за срок, определен в съответната декларация за получаване на съгласие. След изтичането на този срок ще изтрием или унищожим съхраняваните документи с лични данни, освен ако специален закон предвижда друго. Вие имате правото да оттеглите съгласието си по всяко време, без то да засегне законосъобразността на обработването към момента на оттеглянето.

В. ПОВЕРИТЕЛНОСТ на данните на ПОСЕТИТЕЛИ намиращи се на територията на ПРЕДПРИЯТИЯТИЕТО ни, където се осъществява ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Личните данни, които събираме и обработваме: Във връзка и по повод ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕТО което осъществяваме на портала, производствените помещения и товарната рампа на предприятието, събираме и обработваме ваши данни за образ и поведение, даващи информация за човешкия образ и характерните черти, представа за Вашето поведение, навици, извършени правонарушения и друга видима информация, както и данни, чрез които се установява Вашата локация при навлизане и движение в обсега на камерите.

Горните данни, ние „Велпа 91“ АД обработваме съвместно с „Велпа Трейд” ЕООД, ЕИК 130943036, гр. Стражица 5150, ул. „Гладстон” № 36 като съвместни администратори.

Източник: Горните лични данни получаваме от Вас, лично.

Декларираме, че личните данни, които събираме при видеонаблюдението ще бъдат използвани единствено за законни цели, такива като: охрана на имуществото, осигуряване на сигурността, безопасността и реда в предприятието, превенция и предотвратяване на кражби и други злоупотреби

Основанията, които ни дават право да обработваме Вашите данни за образ и поведение са: легитимния ни интерес от осъществяването на охраната и гарантирането на сигурността на хора и имущество на територията на обектите на организацията. Освен изложеното посредством обработването можем да осъществим и дължимото по закон съдействие на компетентни публични органи в рамките на предоставените им правомощия при направено искане от компетентен публичен орган за получаване на информация, която се съдържа в съхраняваните видеозаписи.

Период на обработване: Данните Ви, обработвани при ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕТО съхраняваме до 14 дни. Обикновено това обработване се ограничава до наблюдаване в реално време на охраняваните места и съхранението на съответните записи. При извънредни обстоятелства, е възможно да се наложи да извършим преглед и копиране на записите, които се съхраняват в нашите системи, за целите на договорното и/или нормативното съответствие и защитата на стопанската ни дейност. Това може да включва например проверки за целите на оповестяването на информация и/или проверки на документация пред компетентни публични органи. Доколкото е допустимо съгласно приложимото законодателство, тези проверки ще се извършват по основателен и пропорционален начин и ще подлежат на одобрение от нашето ръководство на подходящо йерархично равнище. Ще обработваме личните Ви данни единствено доколкото е необходимо, така че да можем да изпълним описаните по-горе цели, и то само когато сме заключили, че обработването на информацията от наша страна не накърнява Вашата неприкосновеност на личния живот по начин, който би имал предимство пред легитимния ни интерес при изпълнението на съответните цели.

Г. ПОВЕРИТЕЛНОСТ на данните на ПОСЕТИТЕЛИ намиращи се на територията на ПРЕДПРИЯТИЕТО, където се извършва КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА

Личните данни, които събираме и обработваме: Във връзка и по повод КОНТРОЛА НА ДОСТЪП на външни лица на територията на предприятетието, събираме Ваши лични данни, такива като (категория лични данни, описание): гражданско състояние (три имена); транспортно средство (когато влизате с такова на територията на предприятието): регистрационен номер на МПС, данни за времето (дата и час) на влизане и излизане от предприятието, регистрирани чрез запис на данните Ви в хартиен регистър от портиер.

Горните данни, ние „Велпа 91“ АД също обработваме съвместно с „Велпа Трейд” ЕООД, като съвместни администратори.

Източник: Горните лични данни получаваме от Вас, лично.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за законни цели, такива като: контрол на достъпа до територията на предприятието.

Основанията, които ни дават право да обработваме Вашите данни при влизането, присъствието и излизането Ви от територията на предприятието са легитимния ни интерес от недопускане на външни лица без идентификация с оглед предотвратяване на кражби и друг тип злоупотреби, за обезпечаване на охрана и сигурност на информацията, имуществото и персонала. Освен изложеното, посредством обработването можем да осъществим и дължимото по закон съдействие на компетентни публични органи в рамките на предоставените им правомощия.

Период на обработване: Данните Ви, обработвани при контрола на достъп ще съхраняваме до една година, освен когато не се налага съхраняване за по-дълъг срок (например при инцидент).

ОБЩО за всички обсъдени по-горе случаи на обработване на Ваши лични данни (А, Б, В, Г):

Начин на съхраняване и опазване на личните Ви данни, които обработваме:

Ние ще обработваме личните Ви данни при предприемане на необходими и достатъчни технически и организационни мерки за тяхната защита. Наред с друго, предприели сме необходимите вътрешни политики и сме взели мерки за защитата на личните Ви данни на етапа на проектирането; отговорните за данните служители са добре запознати с изискванията относно защитата на личните Ви данни; обработването на личните Ви данни е сведено до минимума, необходим за постигане на съответните цели; въвели сме необходимите мерки за сигурност, като охрана, ограничен достъп, системи за сигурност и др.; въвели сме мерки за гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване, както и мерки в случай на физически или технически инцидент за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни; създаден е вътрешен процес за редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки с оглед да се гарантира сигурността на обработването; разработена е процедура за съхраняване и унищожаване на данните. Ние ще обработваме (събираме, съхраняваме и използваме) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална. Разработена е Процедура за съхраняване и унищожаване на данните.

Ние не извършваме автоматизирано вземане на решения (без човешка намеса), при обработването на личните Ви данни, за която и да е от посочените по-горе цели.

Получатели на Вашите лични данни: Ние няма да продаваме Вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага. Ние може да предоставяме Вашите лични данни на лица, които ни оказват съдействие за постигане на описаните по-горе цели – обработващи лични данни, които действат въз основа на писмен договор, в съответствие с изричните ни инструкции и при прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни. Лични данни няма да се предоставят на трети страни, нито ще се споделят извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство. Получатели на Вашите данни могат да бъдат също лица и органи с властнически правомощия, на които ще ги предоставяме в изпълнение на конкретни и ясни законови задължения. При извънредни обстоятелства, е възможно компанията ни да предостави личните данни на лице, което придобие нейната стопанска дейност и/или активи, или съответни части от тях; на друго лице, когато това се изисква по закон. Когато имаме намерение да предадем Ваши специални лични данни (ако сте ни предоставили такива) на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили вашето съгласие, като изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго.

ВАШИТЕ ПРАВА като субект на личните данни: Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, Вие като субект на тези данни, имате следните права:

  • да отправяте искания за потвърждаване дали обработваме Ваши лични данни, и ако това е така, да получите достъп до данните, както и информация относно обработването. За допълнителни копия, поискани от Вас, може да бъде наложена разумна такса с оглед нужните административните разходи;
  • да искате от нас коригиране на лични Ви данни когато те са неточни, както и когато не са вече актуални, а така също и попълването на Ваши лични данни, които са непълни;
  • да изискате от нас изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен“) без ненужно забавяне, ако и доколкото е приложимо с оглед основанията по чл. 17 от ОРЗД и/или съответния национален закон, в случай наред с други като: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглили своето съгласие; когато сте възразили срещу обработването; когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни; когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
  • да искате от нас ограничаване на обработването, ако и доколкото е приложимо с оглед основанията по чл. 18 от ОРЗД и/или съответния национален закон, в случаи наред с други като установяване точността или причината за обработването на данните; ограниченото обработване на данните обикновено се свежда простото им съхраняване;
  • да поискате и да Ви бъдат предоставени личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да поискате да бъдат прехвърлени на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, ако и доколкото е приложимо с оглед основанията по чл. 20 от ОРЗД и/или съответния национален закон, в случай наред с други когато обработването е основано на съгласие за определена цел или е необходимо за изпълнение на договор и се извършва по автоматизиран начин;
  • да направите възражение срещу обработване на Вашите лични данни, ако и доколкото е приложимо с оглед основанията по чл. 21 от ОРЗД и/или съответния национален закон, в случай наред с други като обработване в изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия; обработването е необходимо за целите на нашите или на трета страна легитимни интереси, включително профилиране на посочените основания;
  • да не сте обект на автоматизирано взети решения, вкл. профилиране, които да Ви засягат в значителна степен, без възможност за човешка намеса, ако и доколкото е приложимо с оглед основанията по чл. 22 от ОРЗД и чл. 52 ЗЗЛД.

В повечето случаи правата Ви като субекти на данните не са абсолютни, доколкото то се ограничават от правата и свободите на другите. Ние можем да откажем упражняването на конкретно право, по нормативно установени причини, според уредбата на съответното право, като наред с други, най-често, основания за такъв отказ ще са: за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес; при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени (ако е приложимо); за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Отказът ни винаги трябва да е изричен, писмен и обоснован с конкретна нормативно установена причина.

Възражение при легитимен интерес за обработване: Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с Ваша конкретна ситуация, да възразите срещу обработване, което се основава на наш легитимен интерес (за целите на директния маркетинг, видеонаблюдение, контрол на достъп). Ние ще прекратим обработването на личните данни чрез видеонаблюдение, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Вие имате право по всяко време да направите възражение срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг, отнасящо се до Вас, като в случай, че Вие възразите срещу обработване за целите на директния маркетинг, ние ще прекратим обработването на личните Ви данни за тези цели.

Съгласие: Когато обработването на Ваши лични данни се основава на Ваше съгласие, съгласно условията за обработване на личните Ви данни по това Уведомление за поверителност (поверително третиране на личните данни), със съгласието си Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с изрично писмено изявление отправено до нас.

Ние осигуряваме условия, които да гарантират упражняването на правата Ви като субекти на данни, като в случай, че желаете да отправите въпрос относно обработването на личните Ви данни, да упражните ваше право, да оттеглите Ваше съгласие или да подадете сигнал или оплакване, може да го направите писмено по посочените данни за контакт с администратора на лични данни или като се свържете с нас на тел.: 061 61 41 77, ел. поща: hr@velpa91.com. Ние ще отговорим на Вашите коментари, въпроси и искания в срок до един месец от получаването им. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията, за което ще бъдете информиран в рамките на първоначалния срок от един месец. Молим да вземете предвид, че от съображения за сигурност ние може да изискаме да идентифицирате вашата самоличност по подходящ и достатъчен начин.

В описаните тук по-горе случаи, когато обработването на личните Ви данни се извършва от нас, съвместно с „Велпа Трейд” ЕООД, Вие можете да упражнявате вашите права по отношение на всеки и срещу всеки от двамата администратора.

Отделно от горните права, Вие имате абсолютното право да подавате жалби свързани с обработването на личните Ви данни, обработването на Ваше искане и обжалване от Ваша страна, относно начина на обработване на жалбите. Жалбите си можете да подавате направо до надзорния орган – Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg), в срок 6 месеца от узнаване на нарушението, но не по-късно от две години от извършването му.

В случай, че според Вас ние като администратор или наш обработващ, сме нарушили Ваши права по Общия Регламент и по ЗЗЛД, Вие можете да обжалвате действия и актове на администратора и на обработващия лични данни пред съда по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като в същото производство можете да искате обезщетение за претърпените от Вас вреди вследствие на неправомерно обработване на лични данни от страна на администратора.